Bonjour Keithy
Fourteenth year of struggles and laughers.
Fourteenth year of witnessing the life at its finest and its never ending plot twists. Fourteenth year under the rain of blessings that I gain. There's still more of lessons to learn , a lot of ways to turn, dawns to own to be fully grown.
Home Theme Ask me anything
dunno what to feel

Nasa taon ako kung saan ako’y walang gana at walang interest sa school sa kadahilanang:
1. Nanay ko - Hindi supportive (dati naman na) at di niya ko naiintindihan. Panay hampas,palo, etc. lang. Saya diba?
2. Friends - Kung saan ang lahat ay may mga bagong natatagpuan at mga napag-iiwanan (tulad ko). Nagiging personalan ang laban sa paaralan na nagdudulot ng pagtulak sa isa’t-isa pababa. Nag-aagawan sa trono.
3. Ang mismong school - Masyado akong naiiipit. Kulang kasi yung kaya kong ibigay. Na hinahanapan ko parin ng solusyon sa kasalukuyan.
4. Yung Teachers - Na bilang lang yung magagaling at matitinong nagtuturo di tulad nung mga nakaraang taon. Nakakawalang gana. Simula sa paraan at istilo ng pagtuturo nila hanggang sa pagbibigay nila ng marka. Wala na kong masabi. Nakakawalang gana sila, nakakatamad.
5. Ako’y lulong sa Internet - Ewan. Di ko mapigilan sarili ko. Siguro dahil nga tinamad at nawalang gana na ko sa mga nabanggit ko sa taas kaya ito na lang ang nakikita kong makakapagpa-luwang ng kalooban ko ng kahit konti.

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter